Personuppgiftspolicy - Vinston

Personuppgiftspolicy

Solera Sweden AB ingår i Royal Unibrew koncernen under Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, Danmark (“Koncernen”).

Integritetspolicy

När vi hänvisar till “vi”, “oss” eller “vår” i denna integritetspolicy hänvisar vi till det relevanta koncernbolaget som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Du kan hitta en lista över alla Royal Unibrews bolag och platser här: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure. Denna integritetspolicy gäller för samtliga bolag i hela Koncernen.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är det Royal Unibrew koncernbolag som du interagerar med. Om du är osäker på vilket bolag du interagerar med kan du kontakta oss på GDPR@Royalunibrew.com.

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar din information.

Denna integritetspolicy gäller för alla som köper produkter eller tjänster från oss, är leverantör eller affärspartner, är besökare på någon av våra fysiska adresser, är arbetssökande, deltar i något av våra evenemang eller en tävling, eller på annat sätt interagerar med oss, till exempel när du använder en av våra webbplatser, eller kommunicerar med oss via sociala medier eller annan plattform.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Behandlingen av dina uppgifter beror på i vilket sammanhang du interagerar med oss.

Nedan kan du läsa mer om de aktiviteter där vi behandlar din information. Nedan anger vi vem informationen avser, vilka typer av information vi behandlar, den rättsliga grunden och hur länge vi lagrar informationen.

I denna policy kan du också läsa mer om vem vi delar informationen med.

Observera att vi kan behandla information för flera olika ändamål om du interagerar med oss på flera sätt, t.ex. om du både är en kund hos oss och besöker en av våra fysiska platser.

Om du kontaktar oss, inklusive lämnar in ett klagomål

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Royal Unibrew koncernbolag som du korresponderar med. Om du är osäker på vilket Royal Unibrew koncernbolag som du korresponderar med kan du kontakta oss på GDPR@Royalunibrew.com.

Syftet med vår behandling av din information, om du kontaktar oss som konsument eller om du klagar på någon av våra produkter eller en upplevelse hos oss, är att vi ska kunna behandla din förfrågan och säkerställa att du får ett svar från oss.

Vår rättsliga grund för att behandla din information i ovanstående situationer är vårt legitima intresse av att behandla din förfrågan och se till att eventuella klagomål, inklusive klagomål om våra produkter, undersöks och hanteras, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar

Vi kan komma att behandla följande information om dig som konsument eller klagande:

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, befattning, arbetsplats

Lagring av din information

Vi lagrar inte information längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Den period under vilken vi lagrar din information kommer att bestämmas specifikt beroende på det fall i vilket informationen ingår. Vi raderar din information så snart ditt fall har behandlats om vi inte behöver kunna dokumentera korrespondensen/klagomålet under en längre period.

Om du är leverantör eller affärspartner

Syftet med vår behandling av dina uppgifter när du är leverantör eller affärspartner är att kunna hantera den pågående handels- eller samarbetsrelationen, inklusive avtalshantering, och för att säkerställa effektiv kommunikation med dig.

Om du är en direkt part i avtalet (t.ex. om du är ett enmansföretag) är vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter att vi kan fullgöra ett avtal med dig som leverantör eller partner, jfr. artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen. I andra fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att tillvarata våra rättigheter och skyldigheter enligt de avtal m.m. som vi har ingått med det företag du är anställd av, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dessutom behandlar vi din information för att:

 • säkerställa kvalitet och kontrollera vår leveranskedja, inklusive för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna och kampen mot brottslighet.

 • interna analyser och rapportering samt utbildning av våra medarbetare och konsulter

Vår rättsliga grund för denna behandling är att tillgodose vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen. I detta sammanhang registrerar vi vår korrespondens med dig för dokumentation för att uppfylla ändamålen.

Informationen vi behandlar

Vi kan komma att behandla följande information om dig som leverantör eller samarbetspartner:

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, position, arbetsplats

 • Finansiell information, såsom betalningsvillkor, bankkontouppgifter och kreditvärdighet

 • IT-relaterad information, såsom användar-ID, inloggningsuppgifter och data och loggar om din användning av våra webbplatser

Lagring av din information

Vi lagrar din information så länge vi har en affärsrelation och under en period efter affärsrelationens slut för att följa gällande lagstiftning, inklusive bokföringslagstiftning i de länder där vi är verksamma. Informationen kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

Om du är en kund eller potentiell kund

Syftet med att behandla din information när du är kund eller potentiell kund (konsument eller företag), inklusive när du handlar i våra online butiker, är att vi kan uppfylla avtal med dig, inklusive att säkerställa genomförande, leverans eller annullering av en beställning och tjänster relaterade därtill.

Om du är en direkt part i avtalet (t.ex. om du är ett enmansföretag) är vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter att ingå eller utföra ett avtal med dig som kund eller potentiell kund i samband med att du ingår ett avtal, jfr. artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen. I andra fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att tillvarata våra rättigheter och skyldigheter enligt de avtal m.m. som vi har ingått med det företag du är anställd av, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dessutom behandlar vi din information i samband med:

 • Kundsupport och allmän kommunikation

 • Kvalitetssäkring av våra produkter och tjänster

 • Utveckling av produkter och tjänster

 • Kreditbetyg

 • interna analyser och rapportering samt utbildning av våra medarbetare och konsulter

Vår rättsliga grund för denna behandling är i grunden att vi kan tillgodose vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Behandlingen kan också vara nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, jfr. artikel 6(1)(f) och artikel 9(2)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar:

Vi kan komma att behandla följande information om dig som kund eller potentiell kund:

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, position, arbetsplats

 • Finansiell information, såsom betalningsvillkor, bankkontouppgifter och kreditvärdighet

 • IT-relaterad information, såsom användar-ID, inloggningsuppgifter och data och loggar om din användning av våra webbplatser

 • Foton eller video av dig

Lagring av din information

Vi lagrar din information så länge vi har en affärsrelation och under en period efter samarbetets slut för att följa gällande lagstiftning, inklusive bokföringslagstiftning i de länder där vi är verksamma. Informationen kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

Om du besöker våra hemsidor eller använder våra appar

Personuppgifter om dig kommer att samlas in via våra webbplatser och appar i ett eller flera av följande fall:

 • När du besöker och surfar på våra webbplatser och appar

 • När du skapar en användarprofil

 • När du laddar ner material från våra webbplatser och appar

 • När du använder våra andra funktioner och tjänster

Dessutom samlar vi in dina personuppgifter via våra webbplatser och appar när du kommunicerar med oss, t.ex. skickar en förfrågan via ett kontaktformulär, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du deltar i våra tävlingar eller använder andra tjänster och funktioner via våra webbplatser. Dessa behandlingsåtgärder beskrivs i separata avsnitt i integritetspolicyn.

Syftet med att behandla dina uppgifter när du är en besökare på våra webbplatser eller när du använder våra appar är:

 • att vi kan hantera användarkonton och profiler

 • att vi kan utveckla, förbättra och administrera dessa plattformar, inklusive att säkerställa att innehållet är relevant och presenteras på det mest effektiva sättet på din enhet

 • för att säkerställa att du kan delta i/registrera dig i samband med interaktiva funktioner och erbjudanden från oss

 • för att analysera trafiken på våra webbplatser och appar

Vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen, eller ditt samtycke, som vi erhåller om detta krävs enligt lag, jfr. artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen, t.ex. i samband med användning av kakor. Du kan läsa mer om användningen av kakor i avsnittet nedan.

Vi är också skyldiga att se till att vi följer lagstiftningen om marknadsföring av våra produkter, enligt vilken endast personer i en viss ålder lagligen kan köpa våra produkter och få marknadsföring av våra produkter, särskilt när det gäller produkter som innehåller alkohol. Vi behandlar därför information för detta ändamål, och vår rättsliga grund för att behandla denna information är våra rättsliga skyldigheter att följa lagstiftningen om köp och marknadsföring av våra produkter, jfr. artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Slutligen kan vi också behandla information som du tydligt har offentliggjort, jfr. artikel 6(1)(f) och artikel 9(2)(e) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar:

Vi kan komma att behandla följande information om dig som besökare på en av våra webbplatser eller appar:

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Foton eller video

 • Personlig information: t.ex. ålder

 • Annan information som du själv har publicerat

 • Kakor

Lagring av din information

Information som behandlas i våra appar lagras så länge din profil är aktiv, men vi kan behålla informationen under en längre period om det krävs enligt lagarna i de länder där vi är verksamma. För lagringsperioder för kakor, se avsnittet om kakor nedan.

Om du besöker våra profiler på sociala medier

Vi och leverantörerna av den relevanta sociala medieplattformen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på vår profil eller sida på den enskilda sociala medieplattformen.

Vi har profiler eller sidor på olika sociala medier (plattformar). Du kan anpassa dina integritetsinställningar individuellt på varje plattform. Vi hänvisar till leverantörens integritetspolicys samt inställningar för användning av plattformen.

Du kan också kontakta oss om du har frågor om det gemensamma personuppgiftsansvaret och behandlingen av din information på sociala medier.

Informationen vi behandlar:

När du besöker eller interagerar med våra sociala medieprofiler kan vi och leverantören av den sociala medieplattformen samla in, bearbeta och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Information som finns tillgänglig på din profil, inklusive ditt namn, kön, civilstånd, arbetsplats, intressen och stad

 • Om du “gillar” eller har använt andra reaktioner på vår profil

 • Kommentarer du lämnar på våra inlägg, även i samband med tävlingar

 • Att du har besökt vår profil

Ändamål med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Förbättra våra produkter och tjänster, inklusive våra profiler och sidor på sociala medier

 • Statistik och analys

 • För att kommunicera med dig om du kommenterar ett inlägg, lämnar en recension eller skickar ett meddelande till oss

 • Marknadsföring i allmänhet, inklusive anordnande av tävlingar

Leverantörerna av sociala medier behandlar bland annat dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Förbättra sitt annonssystem

 • För att förse oss med statistik som leverantörerna av sociala medier sammanställer baserat på bland annat ditt besök på våra profiler och sidor

 • Reklam och anpassning av aktiviteter på webbplatsen

Vår rättsliga grund för att behandla din information är vårt legitima intresse av att kunna kommunicera med och marknadsföra oss till dig på våra sociala medieprofiler, samt vårt legitima intresse av att förbättra våra produkter och tjänster, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Leverantörerna av sociala medier baserar behandlingen av dina personuppgifter på sina legitima intressen, inklusive deras intresse av att förbättra sitt reklamsystem och förse oss med statistik som leverantören av sociala medier till exempel sammanställer baserat på ditt besök på vår profil eller sociala mediesida.

Dessutom har leverantörer av sociala medier ett legitimt intresse av att tillhandahålla en innovativ, individuellt anpassad, säker och kostnadseffektiv tjänst, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Leverantörerna av sociala medier behandlar vissa av dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla via dina integritetsinställningar på sociala medier, jfr. artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Lagring av din information

Vi uppmuntrar dig att ta bort kommentarer, gillanden och andra interaktioner som du har lämnat på vår profil om du inte längre vill att de ska visas på våra sidor. Vi tar inte bort sådana offentligt tillgängliga interaktioner.

Om du kommunicerar med oss via meddelandefunktionen för sociala medier kommer vi att radera meddelandena när du begär det.

Se integritetspolicyn för de enskilda leverantörerna av sociala medier för information om hur länge de behåller dina personuppgifter.

Leverantörerna av sociala medieplattformars delning av information
Leverantörerna av sociala medieplattformar kan bland annat dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Andra enheter inom den företagsgrupp som leverantören av det sociala mediet ingår i

 • Externt med affärspartners som tillhandahåller analys- och undersökningstjänster

 • Annonsörer

 • Andra personer som besöker vår profil eller sociala mediesida (i den utsträckning din information är offentligt tillgänglig)

 • Forskare och andra akademiker

Du kan hitta mer information om vem leverantörerna av sociala medier delar dina personuppgifter med i de enskilda leverantörernas integritetspolicy, inklusive i vilka fall leverantörerna av sociala medier kan överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES.

Om du deltar i något av våra evenemang

Om du deltar i något av våra evenemang, inklusive evenemang sponsrade av oss, är syftet med behandlingen av din information att vi ska kunna genomföra evenemanget och registrera ditt och eventuella medföljares deltagande för administrativa ändamål och för att upprätthålla säkerheten i samband med evenemanget.

Vår rättsliga grund för behandlingen är att vi kan tillgodose vårt berättigade intresse av att anordna evenemang och tillgodose dina specifika önskemål och behov i samband med våra evenemang, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om vi behandlar bilder eller video av dig i samband med ett av våra evenemang är det baserat på ditt samtycke, vilket vi i så fall är skyldiga att inhämta, jfr. artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi behandlar bilder eller video där du är med, t.ex. om du är en del av publiken på ett evenemang. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse att kunna dokumentera eller marknadsföra våra evenemang, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, position, arbetsplats

 • Foton eller video

 • Övrig information som du själv har lämnat i samband med evenemanget

Lagring av din information

Som regel lagrar vi din information i upp till 1 år, såvida vi inte är skyldiga att lagra din information under en längre tid i det land där vi har genomfört evenemanget, eller så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera eventuella ärenden som rör evenemanget, inklusive att dokumentera deltagare i evenemanget och svara på förfrågningar från dig.

Om du besöker en av våra fysiska platser

Syftet med att behandla din information när du är en besökare på någon av våra platser är att säkerställa säkerheten för både vår egen och våra besökares skull, samt att utreda, förebygga och dokumentera olyckor och brott.

Dessutom är vi skyldiga att säkerställa säkerheten kring de processer som ingår i vår livsmedelsproduktion, till exempel att följa gällande lagstiftning om livsmedelskvalitet och säkerhet.

Vi har installerat videoövervakning samt loggning av användningen av passerkort på vissa av våra platser.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse av att registrera besökare på våra platser och upprätthålla en viss säkerhetsnivå, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar

Vi kan komma att behandla följande information om dig som besökare på någon av våra platser:

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, befattning/tjänstgöringstid, arbetsområde, passerkorts-ID

 • Annat ID: t.ex. din registreringsskylt om du har använt vårt parkeringsområde

Lagring av din information

Som regel lagrar vi din information i upp till 1 år, såvida vi inte är skyldiga att lagra din information under en längre period i det land där du har besökt en av våra platser, eller så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera eventuella ärenden som rör ditt besök, inklusive att dokumentera ditt besök och svara på förfrågningar från dig.

Videoövervakning lagras i upp till 72 timmar, varefter den raderas automatiskt.

Om du får marknadsföring eller deltar i en marknadsföringstävling

Syftet med att behandla dina uppgifter när du tar emot marknadsföring eller deltar i en marknadsföringstävling är att vi ska kunna genomföra och administrera marknadsföring, inklusive att skicka nyhetsbrev samt genomföra och administrera tävlingar.

Vi behandlar också din information för att säkerställa att vi följer relevant lagstiftning, t.ex. tillämpliga marknadsföringslagar i det land där marknadsföringsaktiviteterna genomförs, när du får marknadsföring av våra produkter eller deltar i våra tävlingar.

Vi kommer endast att skicka dig produktinformation, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i förväg, såvida inte tillämplig lag tillåter oss att kontakta dig utan sådant samtycke. I detta sammanhang ser vi till att uppfylla våra rättsliga skyldigheter att följa lagstiftningen om köp och marknadsföring av våra produkter, jfr. artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du deltar i en av våra tävlingar och vinner ett pris kan vi göra din och dina potentiella gästers information tillgänglig på vår webbplats eller på våra sociala mediesidor. Vi kan också dela din information med tredje part om det är nödvändigt för att ge dig ditt pris. Den rättsliga grunden för behandling i samband med tävlingar är i allmänhet fullgörandet av ett avtal med dig, jfr. artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen men även vårt berättigade intresse av att kunna publicera och marknadsföra tävlingarna, jfr artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

För ovanstående ändamål kan vi också behandla information som du tydligt har publicerat, t.ex. på en av våra sociala mediesidor, jfr. artikel 6(1)(f) och artikel 9(2)(e) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar

 • Kontaktinformation, t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Deltagarinformation: till exempel information om dig och dina gäster i samband med en tävling som du deltar i eller har vunnit

 • Foton eller video på dig och dina potentiella gäster

 • Personlig information: Ålder

 • Annan information som du själv har lämnat i samband med deltagande i en tävling eller liknande.

Lagring av din information

Vi lagrar din information i upp till 2 år, såvida vi inte är skyldiga att lagra din information under en längre tid i det land där du har fått marknadsföring eller deltagit i en tävling eller så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera eventuella ärende som rör marknadsföring eller deltagande i en tävling, inklusive för att dokumentera ditt deltagande. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

Vi lagrar dokumentation av ditt marknadsföringsrättsliga samtycke i 2 år från det att du har återkallat ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföringsmaterial.

Om du deltar i marknadsundersökningar eller liknande

Om du deltar i en marknadsundersökning, enkätundersökning eller liknande är syftet att förstå dig som kund eller konsument. Vi behandlar dina uppgifter för att förstå, beräkna eller fastställa uppfattningen av våra produkter, oss som leverantör eller effektiviteten av våra tjänster, utförande eller marknadsföring. Detta stödjer att vi bland annat kan förbättra våra produkter, tjänster, information och marknadsföring riktad till dig, samt att du kan få rekommendationer om produkter och tjänster.

Vår rättsliga grund för behandlingen är att vi kan fullfölja vårt berättigade intresse av att säkerställa kvaliteten på och förbättra våra produkter och tjänster samt erbjuda dig relevanta erbjudanden och tjänster, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om det krävs enligt lag inhämtar vi ditt samtycke i förväg för att kontakta dig om marknadsundersökningar innan vi behandlar dina uppgifter, jfr. artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar:

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, befattning, arbetsplats

Lagring av din information

Som utgångspunkt lagrar vi din information i upp till 5 år.

Vi lagrar endast din information så länge det är lagligt och så länge som det är nödvändigt för att kunna svara på eventuella förfrågningar från dig. Informationen kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

Om du söker jobb

Om du söker ett jobb måste du skapa en profil i vårt rekryteringssystem, där du också kan läsa mer om behandlingen av din information i samband med rekrytering i vår separata personuppgiftspolicy för arbetssökande som du hittar i rekryteringssystemet.

Om du är sökande till en tjänst är syftet med behandlingen av information om dig att bedöma om du är en kvalificerad kandidat för en ledig tjänst. Vi registrerar även din information för att dokumentera din ansökan efter avslutad rekryteringsprocess.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är din begäran om att vi ska behandla din ansökan och ditt CV innan vi eventuellt ingår ett anställningsavtal, jfr. artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du anställs lagrar vi informationen som har varit en del av rekryteringsprocessen i din personalmapp, i annat fall raderar vi uppgifterna.

Syftet med att samla in personuppgifter om dig under rekryteringsprocessen var att bedöma om du var en kvalificerad kandidat för den position där du var anställd. Vi lagrar dessa personuppgifter under din anställning för att kunna dokumentera din anställningshistorik.

Under rekryteringsprocessen registrerade vi de personuppgifter som lämnats i din ansökan, din CV och eventuella andra bifogade dokument, samt eventuella personuppgifter som du lämnat till oss under intervjun.

Vi registrerar vanligtvis följande personuppgifter: Namn, adress, födelsedatum, kön, telefonnummer, e-postadress, personnummer, bank- och kontonummer, utbildning(ar) och anställningshistorik. Vår rättsliga grund för denna behandling är 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen eftersom personuppgifterna har lämnats eller tillhandahållits till oss av dig i samband med din anställning och för att personuppgifterna tjänar till att dokumentera din anställningshistorik.

Om du omfattas av vår regelefterlevnads-, brottsbekämpnings- eller liknande verksamhet

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in som en del av vårt visselblåsarsystem är Royal Unibrew A/S.

Syftet med att behandla dina uppgifter i samband med vår regelefterlevnad, brottsbekämpning eller liknande aktiviteter är att vi kan:

 • Kontrollera att våra transaktioner och affärer, inklusive med affärspartners och tredje part, följer tillämplig lag och våra etiska riktlinjer, och se till att vi endast har affärspartners och leverantörer som uppfyller dessa standarder

 • Säkerställa regelefterlevnad av våra policyer, procedurer, riktlinjer och standarder om du använder våra tjänster eller besöker fysiska platser

 • Säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster

 • Bidra till kampen mot brott, inklusive bedrägerier, och för att fastställa, försvara eller hävda ett rättsligt anspråk.

 • Hantera och driva vår visselblåsarportal. Om du har rapporterat ett fall anonymt kommer vi inte att ha tillgång till din information.

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra legitima intressen i ovanstående syften och för att säkerställa dokumentation av uppfyllandet, jfr. artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

I vissa fall är vi skyldiga att behandla informationen i enlighet med penningtvättlagstiftning eller annan lagstiftning, jfr artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dessutom kan vi behandla dina uppgifter för att fastställa, försvara eller hävda ett rättsligt anspråk, jfr. artikel 6(1)(f) eller artikel 9(2)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Informationen vi behandlar

 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, postnummer, kundnummer, initialer, samt information om dig och eventuella medföljare i samband med ett event, tävling, undersökning eller liknande som du har deltagit i.

 • Arbetsrelaterad information: t.ex. titel, befattning/tjänstgöringstid, arbetsområde, inträdeskorts-ID

 • ID-information: Personnummer, körkortsinformation, passinformation

 • Annat ID: t.ex. din registreringsskylt om du har använt vårt parkeringsområde

 • Finansiell information: Bankkontoinformation, transaktionsinformation, köphistorik

 • Foton och video, t.ex. från ett evenemang

 • Digitala fotspår: webbläsarens “fingeravtryck”, dina enheters “fingeravtryck”, IP-adress, MAC-adress, operativsystem, platsinformation, webbhistorik, användar-ID/inloggningsnamn, lösenord, smeknamn online, profiler på sociala medier, voIP-namn (t.ex. skype-namn), loggar, enhets-ID (t.ex. IMEI, ICCID, IMSI)

 • Annan information som ingår i en rapport som görs på visselblåsarportalen

 • Kakor (Du kan läsa mer om användningen av kakor i avsnittet nedan)

Lagring av din information

Vi lagrar inte information längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Den period under vilken vi lagrar din information kommer att bestämmas specifikt beroende på i vilket fall informationen ingår. Perioden beror bland annat på den grund dina uppgifter behandlas.

Vi raderar information så snart det fall där din information finns med har avslutats, såvida inte din information finns med i andra fall, eller har samlats in för andra ändamål, varefter vi kan lagra informationen längre.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Leverantörer och samarbetspartners kan till exempel vara leverantörer av varor eller tjänster (t.ex. i samband med leverans av en beställning till dig), IT-leverantörer och leverantörer av IT-system.

I samband med besök på våra webbplatser, användning av andra digitala tjänster som erbjuds av Koncernen eller deltagande i evenemang och vid mottagande av annat marknadsföringsmaterial kan vi även komma att dela din information med hosting bolag, leverantörer av bokningssystem, leverantörer av marknadsföringstjänster och andra leverantörer av tjänster som är nödvändiga för att uppfylla dessa ändamål. Sådana leverantörer kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner enligt undertecknade personuppgiftsbiträdesavtal.

Information kan krävas för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagen eller för att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. I dessa fall kan vi komma att lämna ut information till myndigheter, granskare, advokater eller andra rådgivare.

I vissa fall lämnar vi ut dina uppgifter till andra bolag i Koncernen i syfte att analysera, utveckla och förvalta vår verksamhet, samt i de fall våra tjänster delas mellan våra bolag.

I samband med koncernens utveckling kan bolagsstrukturen komma att förändras, t.ex. genom överlåtelse av hela eller delar av verksamheten. I händelse av överföring av delar av verksamheten eller andra kommersiella förändringar är behandlingsgrunden för det relaterade utlämnandet av personuppgifter i allmänhet vårt legitima intresse häri.

Om vi överför information till tredje part utanför EU och/eller EES eller internationella organisationer sker denna behandling i enlighet med reglerna, eller enligt en av de metoder, som fastställts i artiklarna 44–49 i den allmänna dataskyddsförordningen, inklusive standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller andra skyddsåtgärder eller villkor som anses tillräckliga för den aktuella överföringen. Om du har frågor, vänligen kontakta oss på GDPR@royalunibrew.com

Du kan när som helst kontakta oss för mer information om vem din information delas med.

Samtycke

I de fall vi behandlar din information baserat på ditt samtycke kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla din information om vi inte har rätt eller skyldighet att fortsätta behandla eller lagra din information på andra grunder, inklusive i enlighet med lagen.

Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallades.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att:

 • Kontakta oss (se Kontaktinformation nedan)

 • Ta bort din profil i de fall du har skapat en profil

 • Samtycke till kakor kan återkallas enligt beskrivningen i kakpolicyn för den webbplats du besöker

Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att du inte kan använda de funktioner vi erbjuder på våra webbplatser fullt ut.

Kakor

Vi använder kakor på våra webbplatser. Du kan läsa mer om vår användning av kakor i kakpolicyn, som är tillgänglig och uppdateras när som helst via en länk på webbplatsen du besöker.

Dina rättigheter

Enligt lagen har du, med vissa undantag, vissa rättigheter i samband med vår behandling av din information:

 • Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig

 • Du kan invända mot vår insamling och vidare behandling av din information

 • Du har rätt att få din information korrigerad eller raderad, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag

 • Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen

 • Du har i vissa fall rätt att få ut den information vi har registrerat om dig och begära att vi överför sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

 • Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av “vårt berättigade intresse” kan du invända mot behandlingen på denna grundbasis

Dina rättigheter kan vara begränsade i det land där du bor.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss (se Kontaktinformation nedan). I samband med förfrågningar om dina rättigheter ber vi dig att ge oss tillräcklig information för att vi ska kunna behandla din förfrågan, inklusive att du gör det möjligt för oss att identifiera dig i förhållande till vad din begäran handlar om.

Hänvisningar till andra webbplatser m.m.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för de förfaranden som sådana tredje parter har för att samla in och behandla information. När du besöker en tredje parts webbplats bör du läsa webbplatsägarens integritetspolicy och andra relevanta policyer.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta oss via e-post på: GDPR@Royalunibrew.com.

Du kan också alltid kontakta ditt lokala bolag under Royal Unibrew Koncernen. Du hittar en lista över alla Royal Unibrews bolag och platser här https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure

Klagomål

Om du inte håller med om hur vi behandlar din information eller de ändamål för vilka vi behandlar informationen är du välkommen att kontakta oss på GDPR@Royalunibrew.com.

Du kan också lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar en översikt över dataskyddsmyndigheter i EU här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid väsentliga förändringar i lagstiftningen eller till följd av förändringar i vår behandling.

Vinston är en del av Solera Sweden som är ett snabbt växande företag inom den svenska dryckesmarknaden. Vi verkar i alla kanaler som finns i Sverige, och i de flesta dryckeskategorier. År 2021 blev Solera en del av det danska företaget Royal Unibrew som är en av de största dryckesaktörerna i Norden. Vinstons syfte är att till marknaden och privatpersoner tillhandahålla kvalitativ information om vin och andra alkoholhaltiga drycker, samt att marknadsföra de produkter som tillhandahålls av Solera Sweden AB.

Välkommen
till Vinston

Vinston är en webbplats som marknadsför vin och alkoholhaltiga drycker från Solera Beverage Group Sweden. Vårt syfte är att inspirera, informera och göra tillvaron ännu trevligare för dig som gillar mat och dryck i kombination. För att besöka webbplatsen måste du vara över 25 år.

Jag är över 25 årJag är under 25 år